Menu principale
La mia area
Focus sulle Gamme
Stats
Veicoli per la pulizia delle strade Camion autospurgo
Note
Description :
  •  6.1 m × 2.3 m × 2.77 m
Carrosserie :
  •  boîte à outils
Remorque citerne :
  •  ordinateur
  •  pompe
  •  128 l/min
  •  160 bar
  •  pompe à vide
  •  compresseur
Essieux :
  •  2
  •  4x2
Freins :
  •  système abs
Équipement supplémentaire :
  •  1000 l
État :
  •  d''occasion
Description :
  •  blanc


In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information
DAF LF45 WUKO SCK FOR CLEANING OF CHANNELS
MILEAGE 18,000 km !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Production 12.2011 used since 2012
radio remote control
Dimensions: 6100x2300x2770 mm
VIDEO:afficher les coordonnées
The vehicle is intended for:
* cleaning canals with diameters from 50 to 400 mm and length up to 70m using a high-pressure water system, with the possibility of simultaneous suction of dirt into the sludge tank, using a suction and pressure system,
* removing impurities and sediments from street inlets and sewers,
* washing facades and small ground-based objects, such as monuments, bus shelters, as well as work stations and vehicles, using a water gun.
The channels are cleaned with high pressure water jets, using various types of cleaning heads and nozzles.
Removal of sludge from wells and gullies is based on the vacuum created in the tank by the compressor.
The water system is adapted to work in minus temperatures, down to -15oC.
Characteristics of the suction and flushing device:
1. The cylindrical tank is made of galvanized steel, placed horizontally on the chassis, internally protected by a protective coating, vertically divided by a steel galvanized partition into two parts: sludge with a capacity of 1500 dm3 and clean water with a capacity of 1000 dm3:
2. SPEC P55 / 128-160 pressure pump with operating parameters:
- 160 bar - 128 l / min. - pump equipped with dry running protection.
3. Suction pump with automatic oil lubrication, air-cooled with 8100 dm3 / min capacity. (300m3 / h).
4. Drive: via the hydraulic power transmission system of the chassis drive unit via the power take-off on the gearbox.
5. The drive system allows the simultaneous operation of both pumps (suction and pressure) at full operating parameters.
6. The pumps are located in front of the device.
7. The clean water compartment shall be equipped with:
- drain connector with valve,
- fill valve,
- pointer liquid level indicator.
8. Waste water compartment equipped with:
- overpressure valve,
- pressure indicator,
- 3 "suction quick coupler with valve,
- quick coupler for draining 3 "with valve.
9. The back cover of the tank is opened hydraulically.
10. Back cover locks are hydraulically locked.
11. Tilting working drum, with DN16 / 80mb high pressure hose, hydraulically controlled, including speed controller.
12. Pressure equipment:
- fluid pressure regulator,
- water filter,
- pressure indicator,
- a safety system that shuts off the device in case of water shortage,
- protection system for operation in winter conditions, consisting of an electric pump forcing water circulation and a heater.
13. Suction fitting equipment:
- a vacuum shut-off valve,
- pressure relief valve,
- ventilation filter,
- oil separator,
- rotary drum with hydraulic drive and wound suction hose (hose diameter DN75, length 15 m).
14. Control panel, tightly closed, mounted on the back of the device, equipped with:
- starter - engine rotation regulation,
- alarm indicators,
- hour meter
- emergency safety switch
- controlling all device functions.
15. The rear part of the device is fitted with a stainless steel exhaust apron extending beyond the dimensions of the car.
16. Built-in equipment:
- made of aluminum, special compartment for transporting suction hoses,
- a lockable box for transporting any accessories and tools,
- underrun protection.
A CAR IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
POSSIBILITY OF LOAN or LEASING
_
- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG
MORE INFORMATION AT NO.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement

In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information
DAF LF45 WUKO SCK DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW PRZEBIEG 18000 km !!
PRZEBIEG 18 000 km !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Produkcja 12.2011 użytkowany od 2012
pilot do sterowania radiowego
Wymiary 6100x2300x2770 mm
VIDEO:afficher les coordonnées
Pojazd przeznaczony jest do:
* czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 400 mm i długości do 70m przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
* usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
* mycia elewacji i niedużych obiektów naziemnych, takich jak pomniki, wiaty przystankowe, a także stanowiska pracy oraz pojazdu, przy użyciu pistoletu wodnego.
Czyszczenie kanałów odbywa się strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem, z wykorzystaniem różnego rodzaju głowic i dysz czyszczących.
Usuwanie osadu ze studzienek i wpustów odbywa się na zasadzie podciśnienia wytworzonego w zbiorniku przez kompresor.
Układ wodny jest przystosowany do pracy w temperaturach ujemnych, do -15oC.
Charakterystyka urządzenia ssąco-płuczącego :
1. Zbiornik cylindryczny wykonany jest ze stali, cynkowany, umieszczony poziomo na podwoziu, wewnętrznie zabezpieczony powłoką ochronną, dzielony pionowo stalową cynkowaną przegrodą na dwie części: osadu o pojemności 1500 dm3 oraz wody czystej o pojemności 1000 dm3:
2. Pompa ciśnieniowa SPEC P55/128-160 o parametrach roboczych:
- 160 bar - 128 l/min. - pompa wyposażona w zabezpieczenie przed pracą na sucho.
3. Pompa ssąca z automatycznym smarowaniem olejowym, chłodzona powietrzem o wydatku 8100 dm3/min. (300m3/godz.)
4. Napęd: za pośrednictwem układu hydraulicznej transmisji mocy z zespołu napędowego podwozia poprzez przystawkę odbioru mocy w skrzyni biegów.
5. Układ napędowy pozwala na jednoczesną pracę obu pomp (ssącej i ciśnieniowej) przy pełnych parametrach pracy.
6. Pompy umieszczone są w przedniej części urządzenia.
7. Przedział na wodę czystą jest wyposażony w:
- złącze spustowe z zaworem,
- zawór wlewowy,
- płynowskaz wskazówkowy.
8. Przedział na ścieki wyposażony w:
- zawór nadciśnieniowy,
- wskaźnik ciśnienia,
- szybkozłącze do ssania 3" z zaworem,
- szybkozłącze do opróżniania 3" z zaworem.
9. Tylna pokrywa zbiornika jest otwierana hydraulicznie.
10. Zamki tylnej pokrywy są blokowane hydraulicznie.
11. Bęben roboczy uchylny, z wężem wysokociśnieniowym DN16 / 80mb, sterowany hydraulicznie, zawierający regulator prędkości.
12. Wyposażenie części ciśnieniowej:
- płynny regulator ciśnienia,
- filtr wody,
- wskaźnik ciśnienia,
- system zabezpieczający, wyłączający pracę urządzenia w przypadku braku wody,
- układ zabezpieczający do pracy w warunkach zimowych, składający się z pompy elektrycznej wymuszającej cyrkulację wody oraz nagrzewnicy.
13. Wyposażenie części ssącej:
- odcinający zawór podciśnieniowy,
- nadciśnieniowy zawór nadmiarowy,
- filtr wentylacyjny,
- separator oleju,
- bęben obrotowy o napędzie hydraulicznym z nawiniętym wężem ssącym (średnica węża DN75, długość 15 m).
14. Panel sterujący, szczelnie zamknięty, zamontowany w tylnej części urządzenia, wyposażony w:
- starter - regulacja obrotu silnika,
- wskaźniki alarmowe,
- licznik roboczogodzin,
- awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa,
- sterowanie wszystkimi funkcjami urządzenia.
15. W tylnej części urządzenia zamontowany jest fartuch wylotowy ze stali nierdzewnej, wystający poza gabaryty samochodu.
16. Wyposażenie zabudowy:
- wykonany z aluminium, specjalny przedział do transportu węży ssących,
- zamykana skrzynka służąca do przewozu dowolnych akcesoriów i narzędzi,
- osłony przeciwnajazdowe.
SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU
_
-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG
WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viberafficher les coordonnées (POL)
UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

В связи с COVID-19, мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, более подробная информация
DAF LF45 WUKO SCK ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛОВ
18.000 км !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Производство 12.2011, используется с 2012
радио пульт дистанционного управления
Размеры: 6100x2300x2770 мм
VIDEO:afficher les coordonnées
Автомобиль предназначен для:
* очистка каналов диаметром от 50 до 400 мм и длиной до 70 м с использованием системы подачи воды под высоким давлением, с возможностью одновременного всасывания грязи в иловый резервуар, с использованием системы всасывания и давления,
* удаление загрязнений и осадков из уличных входов и канализации,
* мойка фасадов и небольших наземных объектов, таких как памятники, автобусные остановки, а также рабочие места и транспортные средства, с помощью водяного пистолета.
Каналы очищаются струями воды под высоким давлением с использованием различных типов чистящих головок и форсунок.
Удаление осадка из скважин и оврагов основано на вакууме, создаваемом в резервуаре компрессором.
Система водоснабжения адаптирована для работы при минусовых температурах, до -15oC.
Характеристики всасывающего и промывочного устройства:
1. Цилиндрический резервуар изготовлен из стали, оцинкован, размещен горизонтально на шасси, внутренне защищен защитным покрытием, вертикально разделен стальной оцинкованной перегородкой на две части: шлам емкостью 1500 дм3 и чистая вода емкостью 1000 дм3:
2. Насос высокого давления SPEC P55 / 128-160 с рабочими параметрами:
- 160 бар - 128 л / мин. - насос оснащен защитой от сухого хода.
3. Всасывающий насос с автоматической смазкой маслом, с воздушным охлаждением, производительностью 8100 дм3 / мин. (300 м3 / ч).
4. Привод: через гидравлическую систему передачи мощности приводного устройства шасси через коробку отбора мощности на коробке передач.
5. Система привода позволяет одновременно работать обоим насосам (всасывание и давление) при полных рабочих параметрах.
6. Насосы расположены перед устройством.
7. Отсек для чистой воды должен быть оборудован:
- сливной патрубок с клапаном,
- заполнить клапан,
- указатель уровня жидкости указатель.
8. Отсек для сточных вод, оборудованный:
- клапан избыточного давления,
- индикатор давления,
- 3 "быстросъемная муфта с клапаном,
- быстросъемная муфта для слива 3 "с клапаном.
9. Задняя крышка бака открывается гидравлически.
10. Замки задней крышки гидравлически заблокированы.
11. Наклоняющий рабочий барабан, с шлангом высокого давления DN16 / 80mb, с гидравлическим управлением, включая регулятор скорости.
12. Оборудование под давлением:
- регулятор давления жидкости,
- водяной фильтр,
- индикатор давления,
- система безопасности, которая отключает устройство в случае нехватки воды,
- система защиты для работы в зимних условиях, состоящая из электронасоса, обеспечивающего циркуляцию воды, и нагревателя.
13. Всасывающее оборудование:
- вакуумный запорный клапан,
- клапан сброса давления,
- вентиляционный фильтр,
- нефтяной сепаратор,
- вращающийся барабан с гидравлическим приводом и намотанным всасывающим шлангом (диаметр шланга DN75, длина 15 м).
14. Пульт управления, плотно закрытый, смонтированный на задней панели устройства, оснащенный:
- стартер - регулировка вращения двигателя,
- индикаторы тревоги,
- счетчик часов
- аварийный выключатель
- управление всеми функциями устройства.
15. Задняя часть устройства оснащена вытяжным фартуком из нержавеющей стали, выходящим за пределы габаритов автомобиля.
16. Встроенное оборудование:
- из алюминия, специальное отделение для транспортировки всасывающих шлангов,
- запираемый ящик для перевозки любых аксессуаров и инструментов,
- защита от опустошения.
АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ!
ВИЗУАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЕНО!
В идеальном состоянии!
100% без происшествий!
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЙМА И ЛИЗИНГА
_
- мы выполняем кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого платежа
- и вновь открытые компании
- а также клиенты, зарегистрированные в KRD и BIG
БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НЕТ.afficher les coordonnées (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viberafficher les coordonnées (POL)
ВНИМАНИЕ.
Данное объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в значении искусства. 66, § 1. Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за любые ошибки или устаревшие объявления
Vedere tutto
Sei interessato(a) a questo veicolo?
Non aspettare più, contatta da ora l’impresa VIK-POL per saperne di più!
Da questo venditore
Annunci similari